ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก   ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

http://president.rmutsv.ac.th

โทรศัพท์  0-7432-2500

โทรสาร  0-7432-3742