ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ KM

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
 • ขั้นตอนการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • Flowchart การจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย
 • แผนการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
 • ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
 • แบบฟอร์มการจัดการความรู้ (KM)
  • แบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์ม
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
 • คลังความรู้แนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
 • ผลการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
 • แหล่งเผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย
  • การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ้างอิงที่ http://ir.rmutsv.ac.th/km 
  • ภูมิพลังแห่งปัญญาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ้างอิงที่ http://ks.rmutsv.ac.th/