ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ

1.  งานบริหารทั่วไป

2. งานประกันคุณภาพ

3. งานวิเทศสัมพันธ์

4. งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

5. งานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย