ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 
         ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย