ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ เปิดให้การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »