ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เปิดประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ระยะเวลา 3 วันทำการ (30 มิ.ย.65 - 4 ก.ค.65)

เอกสารแนบ: