ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอโครงการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในสถาบันการศึกษา