ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชน) และ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

 

คู่มือการให้บริการ